Avís legal

1. Objecte

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés de la web www.centreeutimia.com (d’ara en endavant, també anomenada “lloc” o “lloc web”), propietat de CENTRE DE SALUT EUTIMIA SL, sota la denominació Centre de Salut Eutimia, degudament registrada.
1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (d’ara en endavant, “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les en la seva totalitat.
1.3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2. Propietat del lloc

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol i la resta de legislació aplicable l’informem que aquest lloc web www.centreeutimia.com és propietat de CENTRE DE SALUT EUTIMIA SL amb NIF número B56720105, sota la denominació comercial Centre de Salut Eutimia, degudament registrada.
2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social a Costa Brava, 115 BJ – 17411 Vidreres (Girona).
2.3. Pot contactar amb Centre de Salut Eutimia al número de telèfon +34 633 62 81 32 o a l’adreça de correu electrònic recepcio@centreeutimia.com
2.4. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb Centre de Salut Eutimia es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física indicada o per correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui en poder seu o li sigui facilitada al respecte.

3. Funcionament del lloc

3.1. Centre de Salut Eutimia es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.
3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Centre de Salut Eutimia es reserva el dret d’actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació.
3.3. Així mateix Centre de Salut Eutimia es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.
3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.
3.5. Centre de Salut Eutimia tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat dels continguts proporcionats pels usuaris o pel propi lloc.

4. Propietat intel·lectual i industrial

4.1. Els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest lloc, els seus gràfics, fotografies, bases de dades, codi, software, així com els drets d’imatge i altres drets industrials, pertanyen a Centre de Salut Eutimia, qui és l’únic titular d’aquests, o bé ha obtingut l’autorització corresponent per al seu ús.
4.2. De la mateixa manera, els signes distintius inclosos en el lloc web (marques i noms comercials) són titularitat de Centre de Salut Eutimia.
4.3. L’ús d’aquest lloc per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial. L’usuari està expressament prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar el contingut d’aquest lloc, amb independència de la seva finalitat, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Centre de Salut Eutimia o d’altres titulars dels drets afectats.
4.4. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al lloc.

5. Altres condicions

5.1. Les presents condicions legals d’ús es regeixen per la legislació espanyola.
5.2. Centre de Salut Eutimia perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
5.3. Centre de Salut Eutimia informa que no presta serveis professionals de salut mitjançant aquest lloc web. Les respostes proporcionades per professionals de la salut a través d’aquest lloc tenen un caràcter orientatiu i no substitueixen l’opinió d’un professional de la salut en una consulta presencial.
5.4. En cas que vostè com a usuari tingui alguna pregunta sobre les condicions legals o vulgui fer algun comentari sobre el lloc web, pot posar-se en contacte amb Centre de Salut Eutimia mitjançant les dades de contacte indicades al principi de les presents condicions.

6. Protecció de dades

6.1. L’usuari pot consultar la política de privacitat i protecció de dades de Centre de Salut Eutimia per obtenir informació detallada sobre com es gestionen les dades personals i quins són els drets de l’usuari.
6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.
6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Sarah Alenyà Interiorista, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.
6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de Sarah Alenyà Interiorista per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Política de dades i política de privacitat

7.1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Centre de Salut Eutimia informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Centre de Salut Eutimia és responsable del fitxer.
7.2. Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure’s a la pàgina, l’usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlides, dades que permetin la prestació del servei per part de Centre de Salut Eutimia i la correcta identificació de l’usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Centre de Salut Eutimia pugui tenir a la seva pàgina web.
7.3. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Centre de Salut Eutimia, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l’usuari sobre els productes oferts.
7.4. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.centreeutimia.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Centre de Salut Eutimia, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Centre de Salut Eutimia o a tercers.
7.5. L’acceptació d’aquest avís legal suposa la prestació per part de l’usuari del seu consentiment exprés perquè Centre de Salut Eutimia pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Correu Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, l’usuari pot dirigir-se a Centre de Salut Eutimia a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic recepcio@centreeutimia.com, manifestant la seva voluntat.
7.6. Centre de Salut Eutimia es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.
7.7. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant recepcio@centreeutimia.com o Costa Brava, 115 BJ – 17411 Vidreres (Girona).

8. Política d’ús de les cookies

8.1. Centre de Salut Eutimia es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense necessitat de notificació prèvia. Les modificacions es faran efectives des de la seva publicació en aquest lloc.
8.2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

9.1. Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola. Centre de Salut Eutimia i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona per a qualsevol qüestió que pogués sorgir o accions derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí es estableix.
9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Centre de Salut Eutimia per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent-hi, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.
9.3. Centre de Salut Eutimia no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.
9.4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de tema …), Centre de Salut Eutimiaes reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

10. Exclusió de garanties i responsabilitats

10.1. El contingut del lloc web, incloent-hi textos, imatges, gràfics o el logotip, són propietat de Centre de Salut Eutimia o, si escau, de tercers que hagin autoritzat el seu ús. L’usuari està autoritzat a utilitzar-los amb finalitats exclusivament personals i no comercials, i haurà de respectar plenament els drets de propietat intel·lectual i industrial, mantenint inalterades totes les advertències sobre aquests drets.
10.2. Centre de Salut Eutimia tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.
10.3. Centre de Salut Eutimia no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Centre de Salut Eutimia realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Centre de Salut Eutimia no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

11. Navegació i seguretat

11.1. Centre de Salut Eutimia realitza esforços per garantir que la navegació pel lloc web es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin causar durant la mateixa. No es responsabilitza ni garanteix que l’accés al lloc web sigui ininterromput o lliure d’error. L’usuari es compromet a utilitzar les eines de navegació proporcionades pel lloc web i seguir les recomanacions de seguretat que es puguin establir.
11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Centre de Salut Eutimia, en aquests casos Centre de Salut Eutimia no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.
11.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a Centre de Salut Eutimia de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.
11.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.
11.5. Centre de Salut Eutimia ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12. Drets

12.1. Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les qüestions litigioses o que es derivin de les presents condicions generals, les parts es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.
13.3. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

13. Contacte

13.1. Per a qualsevol dubte o consulta respecte a aquestes condicions d’ús, l’usuari pot posar-se en contacte amb Centre de Salut Eutimia mitjançant les dades de contacte facilitades al lloc web.

14. Acceptació de les condicions

14.1. L’usuari declara haver llegit, entès i acceptat les presents condicions d’ús en la seva totalitat.
14.2. En cas de no estar d’acord amb les presents condicions, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web.
14.3. Les presents condicions tenen una validesa indefinida i seran aplicables mentre el lloc web estigui actiu. Centre de Salut Eutimia es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar de funcionar el lloc web en qualsevol moment.

Data de la darrera actualització: GENER 2024

Política de cookies

Centre de Salut Eutimia informa sobre l’ús de les cookies en les seves pàgines web.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Cookies utilitzades al web

A continuació s’identifiquen les galetes que estan essent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de centreeutimia.com utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador pot observar 4 galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

A través de l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen pel web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona consentiment davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa.

Aceptació de la política de cookies

centreeutimia.com mostra informació sobre la seva Política de galetes a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Modificar la seva configuració: Podrà obtenir més informació sobre què són les galetes, conèixer la Política de galetes de centreeutimia.com i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís sobre cookies en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de centreeutimia.com o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció de “Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

Skip to content